ESG 安全衛生マネジメント

HITEJINRO(株)は、すべての者の安全と衛生を最優先に実施するために、安全衛生マネジメント方針を宣言します。

안전/보건방침

  • 充実した安全衛生マネジメントシステムの構築

    01. 安全衛生法規及び従業員の安全衛生意見を満たす「充実した安全衛生マネジメントシステムを構築し、これを履行」する。

  • 危険要因のたゆまぬ改善を実施

    02. 積極的な安全衛生の意見交換と調和により、産業の現場に内在している「危険要因のたゆまぬ改善を実施」する。

  • 健康な作業環境の造成

    03. 体系的な安全衛生マネジメントを通じて「構成員と協力企業の従業員すべてが健康な作業環境を造成」する。

경영방침 및 추진과제

安全衛生の推進課題
重大災害発生件数「ZERO」
有害危害要因の改善の高度化(部署別に推進)
緊急事態対応運営システム強化
(重大災害、感染症)
高リスクな場所・工程の追加安全改善
重大災害処罰法対応活動の強化
安全関連投資の拡大及びリスク改善
安全衛生目標
重大災害のZERO化
有害危険要因の点検改善率100%
全職員安全衛生教育実施率100%
全事業場危険性評価実施率100%
職業病の発生者ZERO
TOP